ACTIVITIES

วีอาร์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด

วีอาร์168 สร้างจิตสำนึกให้พนักงานขับรถมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ใส่หน้ากากอนามัย และสวมชุดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด19 ก่อนข้ามไปส่งสินค้าที่สปป.ลาว

และหลีกเลี่ยงลงจากรถขณะที่อยู่ฝั่งลาว


VR168 LOGISTICS ใส่ชุดป้องกันโควิด19 ที่สะพานมิตรภาพ 3 นครพนม
พนักงานขับรถใส่ชุดป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจ.นครพนม
พนักงานขับรถใส่ชุดป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจ.นครพนม
พนักงานขับรถใส่ชุดป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจ.นครพนม
พนักงานขับรถใส่ชุดป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจ.นครพนม
ตู้พ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ศุลกากรนครพนม สะพานมิตรภาพ 3 นครพนม
.วี
อาร์168 โลจิสติกส์ คุณ วนัสภรณ์ ชัย รองประธาน สอ.นพ. ส่งมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิต-19 ให้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
คุณ วนัสภรณ์ ชัย รองประธาน สอ.นพ. สงมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิต-19 ให้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
คุณ วนัสภรณ์ ชัย รองประธาน สอ.นพ. สงมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิต-19 ให้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
คุณ วนัสภรณ์ ชัย รองประธาน สอ.นพ. สงมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิต-19 ให้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
คุณ วนัสภรณ์ ชัย รองประธาน สอ.นพ. สงมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิต-19 ให้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
พนักงานขับรถvr168  ใส่ใจ ป้องกัน สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ โควิด19 เราต้องรอด
พนักงานขับรถVR168 ป้องกัน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ป้องกัน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ป้องกัน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ป้องกัน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เรามาช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เรามาช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เรามาช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เรามาช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เรามาช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เรามาช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เรามาช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เรามาช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
พนักงานขับรถVR168 ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เรามาช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการ สวมแมส อยู่ห่าง ล้างมือ สวมแมส100%
งานตรุษจีนปี2565
VR168lOGISTICS
VR168LOGISTICS
VR168LOGISTICS
VR168LOGISTICS